Regulamin

Regulamin Serwisu E-GCARDS.com

Będącego własnością spółki GCARDS Sp. z o. o.

Wstęp

Regulamin ten został napisany w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady świadczenia i korzystania z Usług Serwisu, funkcjonującego pod domeną https://e-gcards.com. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności GCARDS Sp. z o. o.jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis e-gcards.

Warunkiem korzystania z Usług jest zapoznanie się i akceptacja treści Regulaminu.

Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

Administrator Serwisu

Administratorem Serwisu e-gcards.pl jest Gcards sp. z o.o. z siedzibą w ul. Św. Wojciech 7/7, 61-749 Poznań, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu , XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000430192, REGON: 321264526, NIP: 6692517684.

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

e-gcards  – Serwis znajdujący się pod domeną https:// e-gcards.com;

Użytkownik – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług Serwisu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia albo nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego;

Dane – wszystkie treści, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie;

Dane Osobowe – zgromadzone w procesie rejestracyjnym informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby, przetwarzane przez e-gcards w celu prawidłowego świadczenia Usług, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika;

Profil/Konto – udostępnione przez e-gcards Użytkownikowi miejsce na serwerze, na które Użytkownik wprowadza Dane i w ramach którego administruje Danymi. W zakresie Konta Użytkownik, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, uzyskuje dostęp do wszystkich Usług w ramach Serwisu;

Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz e-gcards ;

Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a właścicielem Serwisu e-gcards  z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu;

Serwis/Portal – Serwis prowadzony przez e-gcards pod domeną https://e-gcards.com;

Powiadomienia – lista krótkich treści generowana przez Serwis;

Znajomy – inny Użytkownik Serwisu, który zaakceptował zaproszenie do grona Znajomych lub którego zaproszenie do grona Znajomych zostało zaakceptowane przez Użytkownika;

 

Warunki Techniczne korzystania z Serwisu

 

 1. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik musi posiadać urządzenie pozwalające na dostęp do sieci Internet oraz oprogramowanie służące do przeglądania jego zasobów, akceptujące pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail;
 2. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi;

 

Uczestnictwo w Serwisie

 

 1. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu;
 2. Utworzenie i korzystanie z Konta w zakresie świadczonych przez e-gcards Usług jest dobrowolne i bezpłatne;
 3. Procedura rejestracji polega na wypełnieniu formularza znajdującego się pod adresem http://e-gcards.com/konto/rejestracja oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu następuje zawarcie Umowy;
 4. Użytkownik oświadcza, że podane w formularzu rejestracyjnym Danych Osobowe oraz ewentualnie następnie edytowane w trakcie korzystania z Serwisu dane osobowe są zgodne z prawdą;
 5. Użytkownik nie jest uprawniony do umieszczania w Serwisie Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez e-gcards swoich Danych Osobowych, przekazanych w procesie rejestracji oraz ewentualnie następnie edytowanych w trakcie korzystania z Serwisu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie oraz w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu;
 7. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku zamieszczonego w Serwisie w celu świadczenia przez e-gcards Usług;
 8. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres e-mail informacji systemowych oraz wiadomości o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu;
 9. Użytkownik wyraża zgodę na usunięcie przez e-gcards umieszczanych w Serwisie Danych, które naruszają dobre obyczaje, propagują szkodliwe dla zdrowia typy zachowań;
 10. W trosce o najwyższą jakość i poziom Serwisu, Użytkownik akceptuje i wyraża zgodę na swobodne ustalanie przez e-gcards zawartości Serwisu, w tym także na usuwanie i modyfikowanie Danych oraz Usług w Serwisie, uniemożliwianie Użytkownikowi dostępu do Serwisu, zaprzestanie prowadzenia Serwisu, a także każdej z jego Usług oraz na podejmowanie wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem.

 

Zasady korzystania z Serwisu

 

 1. Usługi świadczone przez e-gcards polegają na zapewnieniu Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu, a w szczególności:
  1. tworzenia własnego profilu (konta) w Serwisie,
  2. wyszukiwania spośród zarejestrowanych w Serwisie Użytkowników i dodawania ich do Znajomych,
  3. tworzenie wydarzeń i rozpoczynanie zbiórek na prezent dla Znajomego;
  4. komunikowania się z innymi Użytkownikami Serwisu poprzez wysyłanie oraz odbieranie wiadomości,
  5. kontaktowania się z administratorem Serwisu poprzez wysłanie e-mail na adres biuro@e-gcards.com,
  6. uczestniczenia w konkursach, promocjach i badaniach, prowadzonych przez e-gcards;
 2. Użytkownik wyraża zgodę i jest świadomy, że podawane przez niego Dane oraz Dane Osobowe są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach Serwisu;
 3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu lub narazić Serwis na utratę renomy lub dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez e-gcards, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, e-gcards może niezwłocznie zablokować lub usunąć jego Konto. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu mogą być również uznane za przestępstwo, w szczególności w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego;
 4. Niedopuszczalne jest działanie zmierzające do utrudnienia lub zakłócenia funkcjonowania Serwisu oraz do korzystania z Usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;
 5. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek działanie, które naruszałoby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegające na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach;
 6. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które szerzą propagandę lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne lub nielegalne;
 7. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymywania od jakichkolwiek działań, które służą do podstępnego uzyskiwania od innych Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w szeroko rozumianych celach komercyjnych lub w celach niezgodnych z prawem;
 8. Zabrania się Użytkownikowi zamieszczania w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z powszechnie obowiązującym w Polsce prawem, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje. Dostęp do ww. treści oraz Konta ich autorów może zostać uniemożliwiony, w szczególności po otrzymaniu Skargi od innych Użytkowników lub urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności;
 9. Zabrania się Użytkownikowi umieszczania treści lub zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, jak również treści epatujących choćby częściową nagością lub sugestywnych, odnoszących się w sposób dorozumiany do ww. treści, naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, itp.);
 10. Zabrania się Użytkownikowi umieszczania Danych, treści lub zdjęć naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób;
 11. Zabrania się Użytkownikowi rozsyłania niezamówionej informacji handlowej (spamu);
 12. Zabrania się Użytkownikowi podejmowania działań w celu nawiązania kontaktu z małoletnim poniżej lat 15 w kontekstach seksualnych;
 13. Zabrania się Użytkownikowi wielokrotnego wysłania tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu (flooding);
 14. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

 

Płatności

1. Rejestracja w Serwisie e-gcards.pl jest bezpłatna dla każdego Użytkownika.


2. Opłaty pobierane są w momencie uiszczenia składki w wydarzeniu. Wysokość opłaty wynosi 10% wpłacanej kwoty.


3. Obsługę płatności internetowych udostępnianych w ramach Serwisu e-gards.com prowadzi spółka DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72 (30-552 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem 0000274399, posiadająca NIP: 779-23-08-495.

4. Rozliczenia transackji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl


4. Płatności za pośrednictwem systemu płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności.

5. Zwrotowi nie podlega pobrana kwota prowizji w wysokości 10% wpłacanej kwoty składki.

Dane osobowe

 

 1. e-gcards przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkownika. e-gcards z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych. W szczególności e-gcards zabezpiecza Dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. e-gcards sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Serwisu;
  1. e-gcards zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ww. ustawy;
  2. Zbiór danych osobowych prowadzony przez e-gcards został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych;
  3. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest zgoda Użytkownika, którą wyraża poprzez akceptację Regulaminu e-gcards, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez e-gcards;
  4. Użytkownik oświadcza, że podane w formularzu rejestracyjnym Dane Osobowe oraz ewentualnie następnie edytowane w trakcie korzystania z Serwisu są zgodne z prawdą;
  5. Każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie Dane Osobowe umieszczone w Serwisie. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych jedynie przez e-gcards oraz podmioty przez e-gcards upoważnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych;
  6. e-gcards zapewnia, że przetwarza podstawowe informacje przekazane dobrowolnie przez Użytkownika po to, by umożliwić jak najpełniejsze i najefektywniejsze świadczenie Usług na rzecz Użytkownika, komunikację pomiędzy Użytkownikami Serwisu, a także by wprowadzać modyfikacje mające na celu poprawę funkcjonalności Serwisu.

 

Zablokowanie i usunięcie konta

 

 1. e-gcards zastrzega sobie prawo do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź pozostałych jego Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą Serwisu lub w inny sposób wpływające negatywnie na jego wizerunek lub renomę;
 2. W przypadku zablokowania i usunięcia konta:
  1. e-gcards archiwizuje Dane gromadzone w ramach Serwisu w przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami;
  2. e-gcards może przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości;
 3. e-gcards ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu;
 4. e-gcards może zablokować Konto Użytkownika ze względu na otrzymaną Skargę do czasu wyjaśnienia sprawy, w której dany Użytkownik podejrzewany jest o naruszenie któregokolwiek paragrafu niniejszego Regulaminu;
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta Danych;
 6. Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny;
 7. Usunięcie Danych nie oznacza automatycznego usunięcia Danych Osobowych z Bazy Kont;
 8. Umowa może zostać rozwiązana przez e-gcards poprzez zablokowanie jak i usunięcie Konta po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze danych (również Danych Osobowych) lub związanej z tymi danymi działalności danego Użytkownika;
 9. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po usunięciu lub zablokowaniu Konta, e-gcards przetwarza Dane Osobowe Użytkowników Serwisu w zakresie określonym w ustawie, to jest w celu:
  1. należytego rozliczenia usług w ramach Serwisu,
  2. należytego zakończenia wykonywania usług na rzecz Użytkownika,
  3. objęcia Użytkowników szczególną ochroną;
 10. W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, e-gcards zastrzega sobie prawo zarówno do zablokowania Konta Użytkownika, jak i usunięcia Konta – co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy w trybie natychmiastowym przez e-gcards;
 11. W przypadku zablokowania lub usunięcia Konta przez e-gcards, założenie nowego Konta przez tego samego Użytkownika wymaga uzyskania zgody od e-gcards;
 12. W przypadku przesyłania przez Użytkownika niezamówionej informacji handlowej (spamu), e-gcards zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego uniemożliwienia temu Użytkownikowi przesyłania wiadomości w ramach Serwisu za pośrednictwem Poczty.

 

Ochrona hasła i odpowiedzialność

 

 1. Użytkownik rejestrując się i zakładając w ten sposób konto w Serwisie zobowiązany jest do zachowania hasła w tajemnicy. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Użytkownika;
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udostępnienie hasła osobom trzecim;
 3. Użytkownik może zmienić hasło niezbędne do korzystania z Serwisu w profilu Użytkownika. W przypadku gdy Użytkownik zapomni hasła do Konta, może złożyć dyspozycję przypomnienia hasła.
 4. e-gcards nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników;
 5. e-gcards nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie;
 6. e-gcards nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Użytkownicy wysyłający wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną;
 7. e-gcards nie ponosi odpowiedzialności za dane przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Dane umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu;
 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem danych lub nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych;
 9. e-gcards nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do Gcards Sp. z o.o. przez inne osoby roszczeń związanych z opublikowaniem danych w szczególności zdjęć lub wizerunku tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne dane;

 

Reklamacje

 

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości e-mail na biuro@e-gcards.pl;
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez e-gcards w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia reklamacji;
 3. e-gcards zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta;

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U.02.144.1204).
 2. Regulamin dostępny jest w Serwisie e-gcards.pl. Na żądanie Użytkownika Regulamin przesyłany jest drogą poczty elektronicznej.
 3. O zmianie Regulaminu Gcards sp. z o.o. poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu e-gcards.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 4. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Użytkownikiem a Gcards Sp. z o.o., którego przedmiotem są usługi świadczone przez Gcards Sp. z o.o. w ramach Serwisu e-gcards.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Gcards Sp. z o.o. w ramach Serwisu e-gcards.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.